Cơ bản

Cuộc họp cá nhân

Miễn phí

Đăng ký, Miễn phí

Tối đa 30 người tham gia

Thời lượng tối đa 60 phút

Tối đa 05 video

Mỗi ngày 01 cuộc họp

Ghi lại buổi họp

Xem lại buổi họp

An ninh bảo mật cao

Mã hóa lớp cổng bảo mật (SSL)

Mã hóa AES 256 bit

Giáo viên

Miễn phí cho giáo viên( Covid 19).

 

Liên hệ

Gói cơ bản +

Tối đa 50 học sinh

Thời buổi học tối đa 3h

 

Trường học

Miễn phí cho trường học( Covid 19).

 

Liên hệ

Gói giáo viên +

Tối đa 50 lớp học

 

Doanh nghiệp

Sẵn sàng triển khai cho doanh nghiệp

lớn.

Liên hệ bán hàng

Xây dựng và tích hợp hệ thống riêng cho doanh nghiệp

Hệ thống máy chủ riêng

An ninh bảo mật cao

Mã hóa lớp cổng bảo mật (SSL)

Mã hóa AES 256 bit